Voorwaarden

1 Defenities

“Netwrk”: Netwrk te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 51587696.
“Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Netwrk een overeenkomst heeft gesloten.
“Algemene voorwaarden”: de algemene voorwaarden van Netwrk (Artikel 1 tot en met 12).
“Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen Netwrk en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3.
“Dienst”: de door Netwrk te verlenen diensten.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Netwrk, waaronder met name maar niet beperkt tot overeenkomsten en/of overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
2.2 Voorzover in tot Netwrk gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordtverwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvandoor Netwrk hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulksvoorafgaand aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door Netwrk is aangegeven.
2.4 Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

3 Aanbieden en overeenkomsten

3.1 Iedere door Netwrk uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend. Schriftelijke aanbieding zijn geldig voor de duur van 14 dagen te rekenen vanaf de dag der dagtekening.
3.2 Vermelding van maten en/of gewichten, van afbeeldingen of tekeningen, van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid en samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Netwrk schriftelijk is bevestigd.
3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Netwrk de ongewijzigde aanvaarding door de opdrachtgever van het door Netwrk aan de opdrachtgever gedane aanbod ontvangen is, zulks onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Netwrk.
3.4 Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door Netwrk aan de opdrachtgever gedaan aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Netwrk expliciet en schriftelijk aan de opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met deze afwijkende aanvaarding, één en ander onverminderd hetgeen zoals bepaald in het voorgaande artikellid.
3.5 Alle door Netwrk aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen de opdrachtgever en Netwrk aangegane overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor Netwrk normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd dan worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en brengt Netwrk de opdrachtgever deze kosten als zodanig in rekening.
3.6 Alle door Netwrk aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en/of overeenkomsten danwel door opdrachtgever geaccepteerde aanbiedingen en/of overeenkomsten kunnen bij onvoorziene extra werkzaamheden en/of onvoorziene extra kosten eenzijdig door Netwrk ongeldig verklaart worden. De opdrachtgever is in dat geval geen betaling verschuldigd m.u.v. reeds voor opdrachtgever gemaakt inkoopkosten.
3.7 Alle door Netwrk vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven.
3.8 Ingeval de opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als Netwrk expliciet en schriftelijk aan de opdrachtgever op een dergelijk verzoekheeft aangegeven. Voorzover de door de opdrachtgever verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze door Netwrk als meerwerk aangemerkt en wordt de overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door Netwrk aan de opdrachtgever is aangegeven.
3.9 De opdrachtgever is verplicht om aan Netwrk die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3.10 Voorzover toepasselijk zal opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, elektrische spanning, licht, telecommunicatiefaciliteiten en hulpmaterialen aan Netwrk ter beschikking stellen.
3.11 Indien aan de zijde van Netwrk enige vertraging in de levering en/of uitvoering van de overeenkomst mocht ontstaan welke direct of indirect voortvloeit uit het door de opdrachtgever niet verlenen van de vereiste medewerking zoals omschreven in dit artikel, zal Netwrk ter uitvoering van de overeenkomst die rechtshandelingen treffen welke noodzakelijk zijn en zullen de daaraan verbonden kosten als zijnde schade aan de zijde van Netwrk voor rekening van de opdrachtgever komen.
3.12 Netwrk is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekeninghulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten zoals genoemd in dit artikellid komen slechts voor rekening van Netwrk voorzover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.
3.13 Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door de opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is Netwrk gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval de opdrachtgever voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert.

4 Geheimhouding

4.1 Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Één en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
4.2 Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke relatie bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende partij.
4.3 Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te verhalen.4. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.

5 Levering

5.1 De door Netwrk aangegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, althans op het moment dat de opdrachtgever aan Netwrk de voor levering benodigde inlichtingen heeft verstrekt en/of voorzover de opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
5.2 De opdrachtgever zal Netwrk bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Netwrk is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar leveringsverplichting.
5.3 In een geval als omschreven in artikel 3 lid 12, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van het uitblijven van goedkeuring door de opdrachtgever, éénen ander voorzover het uitblijven van deze goedkeuring niet het rechtstreeks gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming zijdens Netwrk.
5.4 Indien aan de zijde van Netwrk gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting, is Netwrk zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.

6 Betaling

6.1 Netwrk stuurt de opdrachtgever een factuur voor de vergoedingen die samenhangen met de overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen.
a. Bij niet-nakoming behoudt Netwrk zich het recht voor de prestatie van zijn kant (tijdelijk) op te schorten.
b. Bij niet-nakoming behoudt Netwrk zich het recht – tot het moment van de volledige voldoening van alle openstaande bedragen – de toegang tot het inlog gedeelte van het CMS te blokkeren.
6.2 Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij Netwrk de opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6.3 Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van deze betaling. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan Netwrk over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, althans de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voorzover de wettelijke rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen. Naast deze rente is Netwrk gemachtigd administratiekosten danwel incassokosten aan de opdrachtgever te berekenen.
6.4 Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het vorenstaande artikellid aan Netwrk verschuldigde rente en kostenen vervolgens op de langst openstaande factuurbedragen.
6.5 Netwrk is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
6.6 Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgens het alsdan vigerende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, doch met een minimum van € 40,00.
6.7 Netwrk is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.
6.8 Alle vorderingen van Netwrk op de opdrachtgever worden (al dan niet ingevolge de in artikel 9.1 genoemde ontbinding) direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever instaat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt,de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij doorbeslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid overzijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor Netwrk gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten. Van een hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake,indien Netwrk de opdrachtgever om aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze zekerheidstelling uitblijft dan welonvoldoende blijkt.

7 Eigendomsvoorbehoud, Intelletueeleigendom en Know How

7.1 Netwrk behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan: 7.1.1 de door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren diensten en/of goederen; 7.1.2 vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst.
7.2 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die Netwrk in opdracht van de opdrachtgever verricht, berusten bij Netwrk. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend Netwrk die kunnen verrichten.
7.3 Netwrk behoudt zich het recht de door haar geleverde zaken terug te draaien indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van opdrachtgever. Netwrk behoudt te allen tijde het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever.
7.4 De opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Netwrk ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc. geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart Netwrk voor de aanspraken ter zake van derden c.q.voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens, etc, door Netwrk voortvloeien.
7.5 Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan Netwrk toekomt, kan de opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren.
7.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Netwrk uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.
7.7 Bij overtreding van het in lid 2, 3 en 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van Netwrk op volledige schadevergoeding.

8 Reclame

8.1 De opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ten aanzien van door Netwrk aan hem geleverde zaken en/of diensten, alsmede ten aanzien van facturen binnen 14 dagen na levering van die zaken en/of diensten en/of de factuurdatum van die facturen schriftelijk en met redenen omkleed aan Netwrk mee te delen.
8.2 Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever Netwrk niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zonodig ter plaatse op hun grondigheid te onderzoeken.
8.3 Ingeval de opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald het recht van reclame inroept, blijft hij onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Netwrk na te komen. Inroeping van het recht van reclame door de opdrachtgever geeft hem nimmer de bevoegdheid zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Netwrk op te schorten.

9 Ontbinding

9.1 Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Netwrk ingeval van verzuim van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Netwrk geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.
9.3 Het opzeggen van een voortdurende overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tenminste een (1) maand voor het verstrijken van de overeenkomst.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Netwrk is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de opdrachtgever is ontstaan ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door Netwrk, dan wel door Netwrk ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten,waarbij de hoogte van het door Netwrk te betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van de overeenkomst waarin door Netwrk, dan wel door Netwrk ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten. Ingeval van duur overeenkomsten, dan wel overeenkomsten met een duur langer dan zes maanden, is de hoogte van het door Netwrk te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal zes maanden van deze overeenkomst.
10.2 Netwrk is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
10.3 Voorzover de opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Netwrk, dan wel van door Netwrk ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Netwrk te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 10.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
10.4 Naast aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is Netwrk niet aansprakelijk voor enige andere schade welke aan de zijde van de opdrachtgever mocht ontstaan.
10.5 Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

11 Overmacht

11.1 De tussen Netwrk en de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Netwrk door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
11.2 Van overmacht aan de zijde van Netwrk is sprake, indien Netwrk na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen inde levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Netwrk als bij derden van wie Netwrk de ter uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Netwrk ontstaan.
11.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Netwrk als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Netwrk slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de reeds aan de opdrachtgever geleverde zaken. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet gehouden tot enige ongedaanmakingsverplichting en/of schadevergoeding.

12 Geschillen

12.1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad,onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens en voor zover dwingende competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
12.2 Op alle tussen Netwrk en de opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen,waaronder pre contractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
12.3 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.

SUPPORT VOORWAARDEN (AANVULLEND OP ALGEMENE VOORWAARDEN)

1 Algemeen

1.1 Tickets kunnen onbeperkt en gratis aangemaakt worden.
1.2 Het uitvoeren van tickets gaat tegen een tarief van €70 per uur. We factureren per minuut. Indien u gebruikt maakt van prepaid tegoed is ons tarief €60 of €50 per uur, gefactureerd per minuut.
1.3 Wij zijn buiten kantoor tijden beschikbaar voor spoed onderhoud. Hiervoor geldt een toeslag van 50% op uw normale tarief met een minimum van 1 uur.
1.4 We verzorgen op aanvraag de installatie van modules of plugins, echter we kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet of niet juist functioneren van de plugin van een derde partij.
Indien de betreffende module of plugin niet functioneert of een conflict veroorzaakt met een andere module of plugin of onderdelen van de website of webshop, door welke oorzaak dan ook, dan deinstalleren we de module of plugin en zorgen dat de website of webshop gelijk is aan de situatie zoals voor aanvang. In alle gevallen bent u betaling verschuldigd.
1.5 We bieden “niet goed, geld terug” garantie wanneer een ticket door ons niet op het door u gewenste eindresultaat opgeleverd is. Deze garantie geldt niet bij onderzoeken, testverzoeken en het niet kunnen leveren als gevolg van aanpassingen aan verwante onderdelen door de klant of door een ander extern persoon.

2 Terugkoppeling verwachte tijd

2.1 Tickets waarvan we inschatten dat ze binnen 60 minuten afgehandeld kunnen worden, worden zonder terugkoppeling van verwachte tijd uitgevoerd.
2.2 Bij tickets waarvan we inschatten dat ze meer dan 60 minuten in beslag nemen wordt alleen op verzoek de verwachte tijd teruggekoppeld.
2.3 De teruggekoppelde verwachte tijd is geenszins de maximale tijd. Ondanks dat we gebruik maken van “fair time policy”, is een overschrijding van deze tijd altijd voor risico en rekening van klant.

3 Voordat u het ticket plaatst

3.1 Bij het plaatsen van een ticket stemt u in met deze support voorwaarden en onze algemene voorwaarden verkrijgbaar op onze website.
BETALINGSVOORWAARDEN (AANVULLEND OP ALGEMENE VOORWAARDEN) Uw betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij ons bijgeschreven te zijn.
U kunt het bedrag overmaken op rekening NL38 KNAB 0737 0264 64 t.n.v. Netwrk te Rotterdam.
Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, ontvangt u van ons automatisch een herinnering via een e-mail bericht met de factuur als bijlage.
De eerste herinnering is om u te op de hoogte te stellen van de nog niet voldane rekening. U heeft dan 7 dagen extra om de betaling alsnog te voldoen. Indien u hieraan geen gehoor geeft, dan hanteren wij het volgende:
1e aanmaning dag 15 na factuurdatum 2e aanmaning dag 23 na factuurdatum 3e aanmaning dag 31 na factuurdatum Op dag 39 na factuurdatum wordt uw vordering uit handen gegeven aan incassobureau Payt.
De kosten van incasso worden doorberekend aan de partij die tijdige betaling verzuimd heeft.

Incassokosten:

Over de eerste € 2.500,00 15% (met een minimum van € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Over het meerdere 0,5% (met een maximum van € 6.775,00)


Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.